Bodyflex pratimas „Grimasa“

IMG_6001

Diafragminio kv?pavimo (Body Flex) mank?tos metodika skirta ne tik k?nui, bet ir veidui bei kaklui. Viena tre?ioji ?mogaus kraujo pastoviai cirkuliuoja oda. Pratimo ?Grimasa? metu deguonies koncentracija kraujyje padid?ja, j?s suteikiate odai kur kas daugiau maitinam?j? med?iag?, lankstumo ir stangrumo. ?is pratimas skiriamas kaklui, skruostams, ir rauk?l?ms aplink burn?. Taip pat stiprinama kr?tin?, pe?iai, bei vir?utin? nugaros dalis.

Pradin? pad?tis: kojos pe?i? plotyje, atsistokite taip tarsi ruo?damasi pris?sti. Lengvai sulenkite kojas. Delnai remiasi keli centimetrai vir? keli?. Patogiai svor? perne?kite link koj? ? kurias remiamasi rankomis.

Pratimo eiga:?po diafragminio kv?pavimo pratimo i?tieskite kakl? pirmyn ir su apatine l?pa siekite ? vir??. Turite jausti ry?k? tempim? pagurklio srityje. Pasistenkite neu?lenkti galvos atgal. Tuo pa?iu metu atitraukite atgal rankas taip, kad delnai b?t? nukreipti vienas ? kit?. Tur?tum?te jausti lengv? tempim? pe?iuose ir aplink mentes. Pasilikite tokioje pad?tyje, kol suskai?iuosite iki 8. Gr??kite ? pradin? pad?ti ir pakartokite i? naujo.

Pratim? kartokite bent 4 kartus.

Kiti Bodyflex pratimai

Renkama Bodyflex grup?
.